مراحل پذیرش بیماران

1- گواهی ولادت (در صورت نداشتن دفترچه و شناسنامه نوزاد)

2- کپی شناسنامه نوزاد(کپی شناسنامه و کارت ملی والدین در صورت نداشتن دفترچه بیمه و شناسنامه نوزاد)

3- کپی صفحه اول  دفترچه نوزاد2 نسخه(کپی دفترچه مادر در صورت نداشتن دفترچه بیمه)

4- روز بستری داشتن همراه درجه یک (والدین ویا  برادر و یا خواهر بالای 18 سال …) جهت رضایت بستری الزامی می باشد در صورتی که نوزاد و یا کودک نیاز به عمل جراحی داشته باشد رضایت پدر بیمار در صورتیکه در قید حیات باشند در غیر این صورت با قیم قانونی بیمار می باشد

1- همراه داشتن کپی جواب آنژیوگرافی، گزارش اکوکاردیوگرافی

2- همراه داشتن کپی جواب آزمایشات (HIV , HCV , HBS) و گروه خونی عکس رادیوگرافی

3- در صورت لزوم اسپیرومتری و سونوگرافی داپلر به همراه داشته باشید

4- در صورت داشتن داروهای ضدانعقادی مانند پلاویکس،آسپیرین،اوسویکس قبل از بستری شدن با پزشک هماهنگ کنید.

5- اگر چند روز قبل از بستری دچار سرماخوردگی ،تب،گلودرد،عفونت تنفسی،اداری یا گوترشی بوده اید به پزشک خود اطلاع دهید.

6- در صورت نیاز به عمل جراحی دریچه قلبی انجام معاینات دندان پزشکی قبل از عمل الزامیست.

7- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

8- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)

9-در روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار(مصدوم)

2- کارت ماشین (راننده)

3- کروکی

4- صورتجلسه پاسگاه

5- بیمه نامه شخص ثالث (راننده)همه مدارک باید ممهور به کپی برابر اصل پاسگاه داشته باشد

6- جهت کامل کردن مدارک فوق مستلزم نامه از  دبیرخانه به پاسگاه می باشد

1- همراه داشتن کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمار وبرای متاهلین کپی شناسنامه و کارت ملی همسر بیمار تمام صفحات

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)

3- کپی آخرین سونوگرافی

4- کپی آخرین آزمایشات

5- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد و در صورت متاهل بودن حضور همسر بیمار جهت رضایت بستری الزامی می باشد

6- پیشنهاد می شود تمام مدارک درمانی جراحی زنان و زایمان در روز بستری همراه بیمار باشد

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار و همسر بیمار تمام صفحات

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)

3- کپی اولین و آخرین سونوگرافی

4- کپی آخرین آزمایشات

5- حضور همسر بیمار جهت رضایت در روز بستری الزامی می باشد.

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)

3- کپی ریپورت رادیولوژی ( در صورت داشتن)

4- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

درمورد  بیمارانی که نیاز به تعویض مفصل دارند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند کپی شناسنامه صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی مورد نیاز است.
درمورد بیمارانی که نیاز به تعویض مفصل دارند و تحت پوشش بیمه سلامت هستند باید دارای 5 سال سابقه  پرداخت بیمه  باشند (در صورت قید نشدن در دفترچه بیمه باید از دفتر خدمات پستی دریافت نمایید و به تایید کارشناس مقیم بیمارستان برسانید)

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 2 نسخه)

3- کپی اکو کاردیوگرافی

4- CT آنژیوگرافی ( در صورت داشتن)

5- کپی آخرین آزمایشات

6- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

Unknown