مراحل پذیرش بیماران

1- گواهی ولادت (در صورت نداشتن دفترچه و شناسنامه نوزاد)

2- کپی شناسنامه نوزاد(کپی شناسنامه و کارت ملی والدین در صورت نداشتن دفترچه بیمه و شناسنامه نوزاد)

3- کپی صفحه اول  دفترچه نوزاد2 نسخه(کپی دفترچه مادر در صورت نداشتن دفترچه بیمه)

4- روز بستری داشتن همراه درجه یک (والدین ویا  برادر و یا خواهر بالای 18 سال …) جهت رضایت بستری الزامی می باشد در صورتی که نوزاد و یا کودک نیاز به عمل جراحی داشته باشد رضایت پدر بیمار در صورتیکه در قید حیات باشند در غیر این صورت با قیم قانونی بیمار می باشد

1- همراه داشتن کپی جواب آنژیوگرافی، گزارش اکوکاردیوگرافی

2- همراه داشتن کپی جواب آزمایشات (HIV , HCV , HBS) و گروه خونی عکس رادیوگرافی

3- در صورت لزوم اسپیرومتری و سونوگرافی داپلر به همراه داشته باشید

4- در صورت داشتن داروهای ضدانعقادی مانند پلاویکس،آسپیرین،اوسویکس قبل از بستری شدن با پزشک هماهنگ کنید.

5- اگر چند روز قبل از بستری دچار سرماخوردگی ،تب،گلودرد،عفونت تنفسی،ادراری یا گوارشی بوده اید به پزشک خود اطلاع دهید.

6- در صورت نیاز به عمل جراحی دریچه قلبی انجام معاینات دندان پزشکی قبل از عمل الزامیست.

7- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

8- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 1 نسخه)

9-در روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار(مصدوم)

2- کارت ماشین (راننده)

3- کروکی

4- صورتجلسه پاسگاه

5- بیمه نامه شخص ثالث (راننده)همه مدارک باید ممهور به کپی برابر اصل پاسگاه داشته باشد

6- جهت کامل کردن مدارک فوق مستلزم نامه از  دبیرخانه به پاسگاه می باشد

1- همراه داشتن کپی همه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمار وبرای متاهلین کپی شناسنامه و کارت ملی همسر بیمار تمام صفحات

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 1 نسخه)

3- کپی آخرین سونوگرافی

4- کپی آخرین آزمایشات

5- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد و در صورت متاهل بودن حضور همسر بیمار جهت رضایت بستری الزامی می باشد

6- پیشنهاد می شود تمام مدارک درمانی جراحی زنان و زایمان در روز بستری همراه بیمار باشد

1- بیمار با به همراه داشتن دستور بستری پزشک و مراجعه به بخش زایمان جهت دریافت برگه کمیته زایمان

2- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار و همسر بیمار تمام صفحات

3- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 1 نسخه)

4- کپی اولین و آخرین سونوگرافی

5- کپی آخرین آزمایشات

6- حضور همسر بیمار جهت رضایت در روز بستری الزامی می باشد.

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 1نسخه)

3- کپی ریپورت رادیولوژی ( در صورت داشتن)

4- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

درمورد  بیمارانی که نیاز به تعویض مفصل دارند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند کپی شناسنامه صفحه اول دفترچه بیمه شده اصلی مورد نیاز است.
درمورد بیمارانی که نیاز به تعویض مفصل دارند و تحت پوشش بیمه سلامت هستند باید دارای 5 سال سابقه  پرداخت بیمه  باشند (در صورت قید نشدن در دفترچه بیمه باید از دفتر خدمات پستی دریافت نمایید و به تایید کارشناس مقیم بیمارستان برسانید)

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار

2- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار( 1 نسخه)

3- کپی اکو کاردیوگرافی

4- CT آنژیوگرافی ( در صورت داشتن)

5- کپی آخرین آزمایشات

6- روز بستری داشتن همراه درجه یک(پدر،همسر،فرزند..) الزامی می باشد

1- دستور پزشک 

2- دریافت نوبت بصورت حضوری

3- همراه داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه (1 نسخه)

4- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (1 نسخه)

1- نامه شروع دیالیز توسط جناب دکتر لبادی یا در صورت نامه از سایر پزشکان نفرولوگ هماهنگی با جناب دکتر لبادی

2- انجام آزمایش HIV- HCV- HBS  (جهت پذیرش در این مرکز منفی بودن آزمایشات فوق الزامی است)

3- کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت خون، صفحه اول دفترچه و اصل دفترچه بیمه- ارایه مدارک پزشکی، آزمایشگاهی و پاراکلینیکی و لیست داروهای خوراکی و تزریقی مورد نیاز 

4- معرفی بیمار به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و بیمه مربوط و معرفی به مرکز بهداشت جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت

5- پیگیری سرپرستار جهت دریافت معرفی نامه همودیالیز دائم از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی- پیگیری جهت خاص شدن دفترچه درمانی

6- تنظیم جدول زمانبندی همودیالیز و ارائه آن به بیمار

1- همراه داشتن کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی

2- همراه داشتن آزمایشات روتین بخش IVF

1- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی صفحه ها

2- به همراه داشتن آخرین آزمایش

3- به همراه داشتن دفترچه سبز

1- به همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی

2- دستور بستری پزشک معالج

3- به همراه داشتن دفترچه بیمه و کپی صفحه اول 

1- آخرین نوار قلب

2- به همراه داشتن مدارک قبلی

Unknown