راهنمای طبقات

DSC_02499

ورودی اصلی ـ نگهبانی ـ واحد ترخیص ـ اطلاعات ـ واحد پذیرش ـ تریا ـ داروخانه ـ واحد تصویر برداری(رادیولوژی ـ CT ـ MRI) ـ تست ورزش ـ آزمایشگاه ـ رختشویخانه ـ آشپزخانه ـ CSR ـ تروما ـ فیزیوتراپی و بازتوانی قلبـ ورودی کلینیک ها ی تخصصی و فوق تخصصی : کلینیک های مختلف بیمارستان ـ کلینیک خواب ـ ERCP

نگهبانی ـ صندوق ـ پذیرش اورژانس ـ تریاژ ـ اتاق پزشک ـ اتاق C.P.R ـ اتاق عمل سرپائی ـ تحت نظر اورژانس ـ دیالیز ـ تروما

بخش کودکان و نوزادان ـ NICU ـ بخش IVF ـ بخش زایمان ـ رستوران پرسنل ـ استراحت پزشکان ـ بخش اداری ـ سالن کنفرانس ـ کتابخانه

اتاق های عمل قلب ـ بخش CCU بخش POST CCU ـ بخش ICU OH اتاق های آنژیوگرافی (Cath lab ) ـ بخش پست کت (آنژیوگرافی)

حوطه اتاق های عمل ـ بخش جراحی زنان

بخش جراحی 5

بخش جراحی 5

بخش 6 داخلی

بخش 7 VIP و پد فرود هلی کوپتر  برای اورژانس هوائی در سقف فوقانی بیمارستان قرار دارد.

Unknown