پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران اورژانس

اطلاعات پایه
حضور پرستار و سرعت رسیدگی به بیمار
نحوه برخورد پرستاران
تکریم بیمار و حفظ حریم وی از سوی پرستاران
تکریم بیمار و حفظ حریم وی از سوی پرستاران
نحوه برخورد و تکریم بیمار توسط پزشک
نحوه برخورد و تکریم بیمار توسط پزشک
ارائه آگاهی و توضیحات درخصوص تشخیص احتمالی از سوی پزشک
ارائه آگاهی و آموزشهای لازم درخصوص روند درمان و امور تشخیصی
نظافت وتمیزی بخش اورژانس
آرامش و سکوت اورژانس
مناسب بودن سیستم تهویه/ سرمایش و گرمایش
برخورد توام با احترام و تکریم کادر خدماتی و انتظامات
ارائه خدمات مناسب تصویربرداری مناسب با مدت انتظار کم
ارائه خدمات آزمایشگاهی مناسب با بهره گیری از کادر مجرب
معرفی بیمارستان به سایر دوستان و اشنایان جهت دریافت خدمات
Unknown