مدیریت پرستاری

طاهره مظلومی

32 ساله با سابقه کاری 5 ساله در بیمارستان پارس

سرپرستار بخش NICU

سارا احمدی

38 ساله با سابقه کاری 5 ساله در بیمارستان پارس

سرپرستار بخش 4

هاتف سلیمانی

44 ساله با سابقه 3 ساله در بیمارستان پارس

سرپرستار بخش 3

جواد قناعت شعار

27 ساله با سابقه 2 ساله در بیمارستان پارس

سرپرستار بخش 5

Unknown