فرآیند ترخیص

  •  صدوردستور ترخیص توسط پزشک معالج بعد از معاینه بیمار
  •  تکمیل کردن پرونده و رفع نقص توسط پرستار و منشی بخش
  •  تحویل دادن یک نسخه از خلاصه پرونده بیمار توسط منشی به همراه بیمار
  • ارسال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی بخش
  •  استعلام بیمه و خدمات، دارو و لوازم مصرفی توسط متصدی ترخیص
  •  صدور صورتحساب و ارجاع به صندوق یا ترخیص در بخش جهت تسویه حساب بیمار

درصورت درخواست بیمار جهت دریافت مدارک مورد نیاز سایر بیمه های تکمیلی،بیمار یا همراه درجه یک بیمار، 10 روز کاری بعد از ترخیص با همراه داشتن آخرین قبض پرداختی و مدارک هویتی به بخش مدیریت اطلاعات سلامت واقع در طبقه اول بیمارستان مراجعه می نماید.

2333
Unknown