صدور گواهینامه ولادت

  • بعد از تولد نوزاد، برگ آپکار توسط بخش نوزادان به مسئول صدور گواهی ولادت تحویل داده می شود
  • پدرنوزاد با در دست داشتن اصل وفتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود و همسر به مسئول صدور گواهی ولادت  در طبقه اول بخش زایمان مراجعه می نماید.
  • در صورت ساکن بودن  در شهررشت، برگه رسید به پدر بیمار تحویل داده  می شود و در صورتی که خانواده نوزاد ساکن شهرستان باشند اصل گواهی ولادت تحویل اولیاء شده  تا در صورت مراجعه به ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه ارائه دهند
Optimized-kelly-sikkema-V106bb1a9BY-unsplash
Unknown