صدور گواهی ولادت

  • بعد از تولد نوزاد، برگ آپکار توسط بخش نوزادان به مسئول صدور گواهی ولادت تحویل داده می شود
  • پدر، مادر یا جد پدری با در دست داشتن اصل وفتوکپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر نوزاد به مسئول صدور گواهی ولادت  در طبقه اول بخش زایمان مراجعه می نماید.
  • در صورت ساکن بودن در شهر رشت، مسئول گواهی ولادت شناسنامه والدین را جهت تحویل به نماینده ثبت احوال،نزد خود به امانت نگه داشته و به ازای آن برگه رسید به والدین نوزاد تحویل میدهد. والدین پس از یک هفته از زمان صدور گواهی ولادت، به مدیریت ثبت احوال منطقه یک مراجعه و شناسنامه های خود و فرزند را دریافت نمایند.
  • در صورت ساکن بودن در شهرستان، مسئول گواهی ولادت اصل گواهی ولادت را تحویل اولیا داده و والدین جهت دریافت شناسنامه نوزاد به ثبت احوال شهرستان خود مراجعه می نمایند.(لازم به توضیح می باشد که در زمان صدور گواهی ولادت حضور پدر یا مادر و یا پدربزرگ پدری نوزاد الزامی می باشد.)
Optimized-kelly-sikkema-V106bb1a9BY-unsplash
Unknown