راهنمای طبقات بیمارستان

طبقه همکف :

ـ ورودی اصلی ـ نگهبانی ـ واحد ترخیص ـ اطلاعات ـ واحد پذیرش ـ تریا ـ داروخانه ـ واحد تصویر برداری(رادیولوژی ـ CT ـ MRI) ـ تست ورزش ـ آزمایشگاه ـ رختشویخانه ـ آشپزخانه ـ CSR ـ تروما ـ فیزیوتراپی و بازتوانی قلب
ـ ورودی کلینیک ها ی تخصصی و فوق تخصصی : کلینیک های مختلف بیمارستان ـ کلینیک خواب ـ ERCP

ورودی اورژانس :

نگهبانی ـ صندوق ـ پذیرش اورژانس ـ تریاژ ـ اطاق پزشک ـ اطاق C.P.R ـ اطاق عمل سرپائی ـ تحت نظر اورژانس ـ دیالیز ـ تروما

طبقه اول :

ـ بخش کودکان و نوزادان ـ NICU ـ بخش IVF ـ بخش زایمان ـ رستوران پرسنل ـ استراحت پزشکان ـ بخش اداری ـ سالن کنفرانس ـ کتابخانه

طبقه دوم :

ـ اطاق های عمل قلب ـ بخش CCU بخش POST CCU ـ بخش ICU OH اطاق های آنژیوگرافی (Cath lab ) ـ بخش پست کت (آنژیوگرافی)

طبقه سوم :

ـ محوطه اطاق های عمل ـ بخش جراحی زنان

طبقه چهارم :

ـ بخش ICU جنرال ـ بخش جراحی 4 ـ بخش هماتولوژی

طبقه پنجم :

ـ بخش جراحی 5

طبقه ششم :

ـ بخش 6 داخلی

طبقه هفتم :

ـ بخش 7 VIP
پد فرود هلی کوپتر  برای اورژانس هوائی در سقف فوقانی بیمارستان قرار دارد.

طبقه زیر زمین :

ـ پارکینگ پزشکان و پرسنل ـ انبارها

Unknown