دیالیز

این بخش  با بهره گیری از بهترین دستگاه های دیالیز و بهره گیری از متخصصین نفرولوژی قابلیت ارائه خدمات به بیماران بستری و سرپایی را دارد.

Unknown