داروخانه

داروخانه بیمارستان پارس خدمات دارویی و تجهیزاتی مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی را تامین و ارائه می نماید.

Unknown