جلسات آنلاین

ردیف عنوان جلسه تاریخ نمایش

1

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

یک شنبه 6 مهر 1399

کلیک کنید

2

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

سه شنبه 18 شهریور 1399

کلیک کنید

3

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دوشنبه 17 شهریور 1399

کلیک کنید

4

کمیته بهداشت محیط

یک شنبه 16 شهریور

کلیک کنید

5

کمیته ارتباطات و روابط بین الملل

پنج شنبه 3 مهر 1399

کلیک کنید

6

طب انتقال خون

شنبه 15 شهریور 1399

کلیک کنید

7

کمیته توسعه تحقیقات بالینی

سه شنبه 1 مهر 1399

کلیک کنید

8

کمیته آموزش و فرهنگ سازی - شاخه غیر درمانی

چهارشنبه 5 آذر 1399

کلیک کنید

9

کمیته آموزش و فرهنگ سازی - شاخه پیراپزشکی

چهارشنبه 7 آبان 1399

کلیک کنید

10

کمیته آموزش و فرهنگ سازی - شاخه پزشکی

چهارشنبه 2 مهر ماه 1399

کلیک کنید

Unknown