توپوگرافی سایت

به طور کلی شهر رشت در دشت واقع شده و مسطح بوده و شیب چندانی ندارد. سایت بیمارستان رشت نیز هم چنین بدون شیب بوده و اختلاف کدهای ارتفاعی در بالاترین و پایین ترین نقطع سایت بین 99 تا 100 می باشد که حدود 5/0 و گاهی در بعضی قسمتها تا 1 درصد شیب دارد که قابل چشم پوشی بوده و در طراحی تاثیر چندانی ندارد.

92201363141pm
Unknown