تعرفه های بین المللی

تعرفه های بین المللی بیمارستان مربوط به بخش IPD را می توانید از این قسمت مشاهده کنید

Unknown