تعرفه های بیمارستان

تعرفه های بیمارستان پارس رشت شامل تمامی خدمات ارائه شده در طول مراحل درمان شما و هزینه های دیگر می باشد که به صورت سالانه به روز می شود

Unknown