بیمه ها و سازمان های طرف قرارداد

 الف-بیمه تامین اجتماعی  (بیمارستان پارس با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارد)

ب-بیمه سلامت شامل:

  • 1- سلامت دولت
  • 2- سلامت ایرانیان
  • 3 – سلامت روستائی
  • 4 –  سلامت سایر اقشار
  • 5-  سلامت خویش فرما

بیمه SOS،بیمه دی ، بیمه بانک سپه، بیمه کارکنان شاغل شرکت نفت، بیمه صندوق بازنشستگان کارکنان شرکت نفت، بیمه رازی، بیمه نوین، بیمه ملت و صداوسیما

 

Unknown