بخش3 (جراحی)

بخش جراحی 3 در طبقه سوم بیمارستان  روبروی بخش اتاق عمل جراحی عمومی قراردارد واتاق های بستری بیماران در دولاین راست و چپ قرار دارند و دراتاق پزشکان در محوطه ورودی اولیه بخش است.این بخش دارای 10 اتاق دوتخته و یک اتاق vip و دو اتاق ایزوله می باشد ایستگاه پرستاری در وسط بخش و مرتبط با دو لاین می باشد.

• ارائه مراقبت از مادران بعد از زایمان (طبیعی و سزارین)
• ارائه مـراقبت بعـد از جـراحی هـای زنــان
• ارائه مراقبت بعد از کلیه جراحی های عمومی
• ارائه مراقبت از کلیه ی مادران باردار تحت نظر
• ارائه مراقبت از کلیه ی جراحی های ارتوپـدی

Unknown