بخش همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان پارس رشت در طبقه همکف جنب بخش اورژانس واقع بوده و دارای دو درب ورودی میباشد که یک درب مشترک با اورژانس بوده ومسیر انتقال بیماران بستری بخش ها و دیگری درب اصلی جهت ورود و خروج بیماران مزمن میباشد.این بخش دارای چهار دستگاه همودیالیز بوده وبا توجه به قابلیت دستگاه RO امکان افزایش تا ۸تخت را دارد.بیماران به صورت روزانه تحت ویزیت متخصص کلیه بوده و ماهانه آزمایشات دوره ای انجام شده و کفایت دیالیزشان بررسی میگردد.

مواردیکه در این بخش انجام میپذیرد شامل:
همودیالیز بیماران مزمن به صورت رایگان با دفترچه های خاص
همودیالیز بیماران حاد بستری در بخش ها
استفاده از برنامه ocm online جهت ارزیابی کفایت دیالیز

Optimized-IMG_A9723
Unknown