اهداف کلان بیمارستان

اهداف بلندمدتی هستند که در چارچوب سندراهبردی(برنامه استراتژیک)تدوین و با ایجاد استراتژی های مناسب در راستای اهداف اختصاصیSmart زمینه پیاده سازی و تحقق چشم انداز سازمانی را محقق میسازند.هدف گذاری های مشخص و شفاف مجموعه را منتفع ساخته و مسیر سازمان را با ایجاد هم افزایی در بهره گیری از عملکرد برنامه ریزی شده مدیریت ارشد و کارکنان راهم می دارد.

  • استفاده از اهداف کلان در تعیین اولویتهای سازمانی
  • کاهش عدم اطیمنان و ناپایداری ها
  • کاهش سطح تعارضات و تضادهای منافع
  • ساماندهی صحیح منابع سازمانی
  • ایجاد مبنای پایدار در تصمیم گیری
  • بالابردن ریسک پذیری و متعادل سازی عوامل ناپایدار محیط داخی و خارجی
Unknown