استاندارد

استاندارد اعتبار بخشی شامل مواردی می باشد که هر ساله توسط سازمان علوم پزشکی به مراکز درمانی ارائه می شود و موجب افزایش کیفیت و سطح خدمات مراکز درمانی می شود. برای مطالعه بند های کامل این اساسنامه می تواند هم اکنون آن را از قسمت پایین دانلود فرمایید.

Unknown