۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذرaccess_time
Englishالعربية

پذیرش بیماران تصادفی - ترافیکی

مراحل پذیرش بیماران  تصادفی - ترافیکی

مدارک مورد نیاز جهت بستری تصادفی - ترافیکی (ماده 92)

1- همراه داشتن کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمار(مصدوم)
2- کارت ماشین (راننده)
3- کروکی
4- صورتجلسه پاسگاه
5- بیمه نامه شخص ثالث (راننده)همه مدارک باید ممهور به کپی برابر اصل پاسگاه داشته باشد
6- جهت کامل کردن مدارک فوق مستلزم نامه از  دبیرخانه به پاسگاه می باشد