۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذرaccess_time
Englishالعربية

ویژگی های طراحی


طراحی و اجرای مسیر حرکتی وآسانسور اختصاصی پزشکان (َAccess Control) برای ورود و خروج مستقل از پارکینگ تا تمامی بخش ها جهت تسریع درامور درمانی اعم از دسترسی به بیماران اورژانس، بخش ها ی بستری،اطاق عمل و ICU از ویژگیهای شاخص بیمارستان پارس میباشد. 


1 ـ ویژگی های طراحی بخش اورژانس
 •  سهولت دسترسی و اشراف کارکنان به بیماران
 • مسیر ارتباطی مجزا جهت ارتباط با سوئیت جراحی
 • استفاده از الگوی باز جهت یکپارچه کردن دید در فضا
 • جدا کردن مسیر بیماران سرپایی و بدحال

2 ـ ویژگی های طراحی بخش پشتیبانی
 • جدا بودن از فضاهای درمانی با توجه به کد های آتش سوزی
 • ارتباط با فضاهای درمانی به وسیله پل ارتباطی
 • ارتباط مستقیم بخش استریل با بخش اتاق های عمل
 • در نظر گرفتن بارانداز پشت ساختمان و دسترسی به لوپ بیمارستان جهت سرویس دهی و خدمات

3 ـ ویژگی های طراحی بخش ورودی
 • طراحی آتریم مرکزی در جهت بدست آوردن یکپارچگی فضای ورودی
 • استفاده از نمای سراسری شیشه و ویدها جهت به وجودآوردن انیمیشن در طراحی داخلی

• دسترسی ها در طبقه همکف
4 ـ ویژگی های طراحی بخش ICU   و  CCU
 • استقلال ورود و خروج پرسنل از ملاقات کننده
 • تمرکز کلیه تسهیلات پشتیبانی در مرکز
 • دید ایستگاه پرستاری به کلیه بیماران
 • استفاده از راهروی مشاهده در طرفین
 • نزدیکی ICU   و  CCU قلب باز به POST CCU  و بخش بستری قلب
 • امکان استفاده از کادر مشترک در بخش قلب و POST CCU 

5 ـ ویژگی های طراحی بخش اداری
 • اسقرار بخش های غیر درمانی از درمانی
 • امکان استفاده از نهارخوری جهت پذیرایی در روزهای کنگره و جلسات عمومی
 • وجود ارتباطات عمودی از پارکینگ به بخش های اداری ـ نهارخوری ـ سالن جلسات

6 ـ ویژگی های طراحی بخش جراحی
 • استفاده از الگوی تمرکز اتاق های عمل جهت استفاده از فضاهای پشتیبانی ـ استریل و تجهیزات مشترک
 • استفاده از راهروی تمیز در اطراف جهت تامین نور و منزل طبیعی
 • استفاده از آسانسور درون بخشی جهت انتقال بیماران به مراقبت های ویژه یا انتقال بیماران از اورژانس
 • رعایت فضاهای استریل ، نیمه استریل و غیر استریل از یکدیگر
 • ارتباط مستقل با بخش استرلیزاسیون

7 ـ ویژگی های طراحی بخش POST/PRE CATH
 • استقلال پست کت پری کت از بخش آنژیوگرافی ضمن هم جواری
 • تمرکز تسهیلات پشتیبانی در مرکز
 • رعایت چرخه حرکت بیمار از پذیرش تا ترخیص
 • نزدیکی بخش آنژیو به جراحی قلب باز در شرایط اضطراری


8 ـ ویژگی های طراحی بخش زایمان IVF
 • قرار گیری اتاق عمل و سزارین در بخش زایمان جهت تسریع و هماهنگی با آخرین استاندارد های دنیا
 • مجزا بودن اتاق درد و زایمان و ریکاوری ( در این زمینه 2 الگوی مورد قبول وجود دارد .)
 • قرار گیری بستری زنان و زایمان در مجاورت بخش زایمان و IVF جهت تسهیل در امور بیمارستان
 • قرارگیری بخش نوزادان و NICU در مجاورت بخش زایمان و بستری مادرنوزاد جهت کاهش پراکندگی بخش های مرتبط

9 ـ ویژگی های طراحی بخش بستری
 • امکان نور و منظر در همه اتاق ها ( بستری دو طرفه )
 • کنترل توسط ایستگاه پرستاری در مرکز
 • استقلال ارتباطات عمودی ( پزشکان ـ پرسنل ـ ملاقات کنندگان ـ بیماران ـ تمیز و کثیف )
 • قرارگیری تاسیسات مشابه بر روی هم( تیپ بودن اتاق ها )
 • تنوع اتاق های بستری نظیر یک تخته ـ دو تخته ـ سوئیت ـ ایزوله

10 ـ ویژگی های طراحی بخش زیر زمین
 • ورود و خروج مستقل
 • قابلیت تفکیک پارکینگ ها
 • وجود انبارها و امکان تخلیه و بارگیری
 • ارتباطات عمودی ( پرسنل ـ بار ... )