۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر

توسعه آتی

بیمارستان به علت اینکه مجبور می باشد با پیشرفت علم بروز شود نیازمند آن است که دارای فضاهای انعطاف پذیر بوده و برای آن توسعه آتی پیش بینی شود. همه متخصصان ، مدیران و برنامه ریزان بر این باورند که انعطاف پذیری می بایست یک ویژگی اساسی امکانات درمانی باشد. بدین صورت که از متروک شدن آن در رویارویی با نیازهای تحول و تکنولوژی محافظت شود. البته پیش گویی قطعی مسیر این تغییرات کاری بس دشوار است . برای بیمارستان رشت هم مانند دیاگرام زیر در جهت شمال غربی توسعه آتی در نظر گرفته شده است تا در آینده در صورت نیاز امکان گسترش و توسعه برای فراهم نمودن نیازهای آیندگان اضافه گردد . 
تمام حقوق برای بیمارستان پارس محفوظ است. ارجاع و استفاده موردی از مطالب در دیگر سایت ها و رسانه های الکترونیک تنها با ذکر نام و درج لینک به همان مطلب .